Amboss
Search…
πŸ”
Introspection
Our production endpoint can be introspected to get all available queries, mutations and fields.
Use this query to do a full introspection:
query IntrospectionQuery {
__schema {
queryType {
name
}
mutationType {
name
}
subscriptionType {
name
}
types {
...FullType
}
directives {
name
description
locations
args {
...InputValue
}
}
}
}
​
fragment FullType on __Type {
kind
name
description
fields(includeDeprecated: true) {
name
description
args {
...InputValue
}
type {
...TypeRef
}
isDeprecated
deprecationReason
}
inputFields {
...InputValue
}
interfaces {
...TypeRef
}
enumValues(includeDeprecated: true) {
name
description
isDeprecated
deprecationReason
}
possibleTypes {
...TypeRef
}
}
​
fragment InputValue on __InputValue {
name
description
type {
...TypeRef
}
defaultValue
}
​
fragment TypeRef on __Type {
kind
name
ofType {
kind
name
ofType {
kind
name
ofType {
kind
name
ofType {
kind
name
ofType {
kind
name
ofType {
kind
name
ofType {
kind
name
}
}
}
}
}
}
}
}
Copy link